Стручна служба

Стручна служба управног округа

 

У управном округу постоји Стручна служба управног округа, задужена за стручну и техничку потпору начелнику управног округа и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама органа државне управе.

Стручном службом руководи начелник управног округа, који одлучује и о правима и дужностима запослених у стручној служби.

Надзор над радом стручне службе управног округа врши Министарство правде и државне управе.

На стручну службу управног округа примењују се прописи о државној управи:

 • Закон о државној управи
 • Закон о државним службеницима
 • Закон о платама државних службеника и намештеника
 • Уредба о управним окрузима
 • Уредба о начину рада Савета управног округа
 • Уредба о оцењивању државних службеника


У стручној служби Средњобанатског управног округа запослено је 8 извршилаца, пет државних службеника и три намештеника:

1.    Нада Ђукић, шеф Одсека за опште послове
2.    Горан Јовановић, саветник за правне послове
3.    Даница Петров, саветник за финансијско-материјалне послове
4.    Анкица Декањ, референт за обраду финансијске документације
5.    Весна Стојанчев, референт за канцеларијске послове
6.    Алжбета Митровић, оператер-дактилограф
7.    Славко Тамбурић, возач
8.    Јелена Срданов, административно-технички секретар

Министарство државне управе и локалне самоуправе

 

 

Делокруг послова стручне службе управног округа

У Стручној служби обављају се послови који се односе на:

 • остваривање сарадње са органима државне управе и локалне самоуправе;
 • стручну и техничку потпору начелнику Управног округа и обављање послова заједничких свим окружним подручним јединицама органа државне управе и подручним јединицама с подручјем ширим или ужим од подручја Управног округа;
 • пружање стручне и администартивно-техничке подршке Савету управног округа;
 • израду предлога првостепених и других аката о правима, дужностима и одговорностима државних службеника и израду уговора о раду и других аката у вези са радноправним статусом намештеника;
 • доступност информацијама од јавног значаја;
 • анализе радних места;
 • реформу државе и развоја кадрова;
 • оцењивање државних службеника;
 • планирање извршења буџета и квота, израду захтева за промену у апропријацији и промени квота, израду захтева за преузимање обавеза, захтева за плаћање и трансфер средстава, контролу расхода, обраду плаћања и евидентирања трошкова, финансијско извештавање о оствареним приходима и извршеним расходима, прикупљање и контролу података за обрачун плата државних службеника, намештеника и осталих запослених;
 • састављање анализа, извештаја  и информација;
 • набавку, чување и издавање канцеларијског и другог потрошног материјала и ситног инвентара;
 • пријем, евидентирање, здруживање, развођење, архивирање и експедицију предмета;
 • дактилографске послове и послове умножавања материјала; текуће одржавање пословног простора и друге послове од значаја за рад Управног округа.

Запослени у стручној служби

1. НАДА ЂУКИЋ, дипломирани политиколог, распоређена на радном месту шефа Одсека за опште послове, у звању саветника. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. марта 1999. године.

Канцеларија бр. 11
Контакт: тел/факс 023/530-295
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


2. ГОРАН JOBAНОВИЋ, дипломирани правник, распоређен на радном месту за правне послове, у звању саветника. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 10. септембра 2001. године.

 Канцеларија бр. 11
Контакт: тел/факс 023/530-295
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 

 3. ДАНИЦА ПЕТРОВ, дипломирани економиста, распоређена на радном месту за финансијско-материјалне послове, у звању саветника. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. априла 1995. године.

Канцеларија бр. 11
Контакт: тел. 023/515-970 
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 


4. АНКИЦА ДЕКАЊ, стручни финансијски радник, распоређена на радном месту за обраду финансијске документације, у звању референта. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године.

Канцеларија бр. 11
Контакт: тел. 023/515-970
E-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

  

 

5. ВЕСНА СТОЈАНЧЕВ, стручни радник-књиговођа, распоређена на радном месту оператера за канцеларијске послове, у звању референта. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године. 

Канцеларија бр. 12
Контакт: тел. 023/566-020 лок. 113
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 
6. АЛЖБЕТА МИТРОВИЋ, дактилограф I класе, распоређена на радном месту оператер-дактилограф. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 16. јуна 1992. године.

 

Канцеларија бр. 72
Контакт: тел. 023/566-020 лок. 241

  

 

7. СЛАВКО ТАМБУРИЋ, механичар компресорских расхладних уређаја и клима уређаја, распоређен на радно место возача. На пословима у Средњобанатском управном округу ради од 1. августа 1998. године.

 

Канцеларија бр. 30
Контакт: тел. 023/536-593

 8. ЈЕЛЕНА СРДАНОВ, распоређена на радном месту административно-техничког секретара. 

 

Канцеларија бр. 30
Контакт: тел. 023/536-593, факс 023/566-007

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©