О округу

Град Зрењанин и општине округа

 

Средњобанатски управни округ се налази у североисточном делу Србије. Обухвата следећу територију:

Mapa okruga Nova Crnja Zitiste Secanj Zrenjanin Novi Becej

Град Зрењанин насељено место Зрењанин
Општина Нови Бечеј са седиштем у Новом Бечеју
Општина Нова Црња са седиштем у Новој Црњи
Општина Житиште са седиштем у Житишту
Општина Сечањ са седиштем у Сечњу

СРЕДЊОБАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ налази се у северно-источном делу Србије одн. источном делу Војводине. Обухвата територију града Зрењанина и општина Сечањ, Житиште, Нови Бечеј и Нова Црња. Седиште управног округа је у Зрењанину.

Простире се на површини од 2.784 км2 (100% је равничарско земљиште, 86% пољопривредно земљиште) са око 224.712 становника (попис 2002. године). Мултинационална средина у којој живи више од 20 народа.

Преовлађује пољопривредна производња, на коју се ослања комплекс прехрамбено-прерађивачке индустрије: уљаре, млекаре, индустрија меса, шећеране, житомлинска предузећа, производња сточне хране и друго.

Привреду округа чине и предузећа у области производње нафте и гаса, хемијске индустрије, метални комплекс, текстилна индустрија, производња лекова, грађевинског материјала и других делатности.

Округ има потенцијалне могућности за непосредну сарадњу са иностранством с обзиром на добре саобраћајне везе, граничне прелазе, речни саобраћај, путеве и железницу.

Регион обилује водотоковима који имају водопривредни значај: реке Бегеј, Стари Бегеј, Бегејски канал, Тиса, Тамиш, Канал ДТД.

Природна богатства Средњег Баната која се експлоатишу су: нафта, природни гас, песак, глина, топла вода, јодна вода, минерална вода.

Најзначајније природне вредности су:
-    Специјални резерват природе “Стари Бегеј – Царска бара”, Лукино Село (станиште више стотина различитих птица),
-    Лековито блато језера “Русанда”у Меленцима,
-    Богата ловна подручја,
-    Река Тиса и систем Канала ДТД.

Туристички и угоститељски ресурси су такође значајни за Средњобанатски округ.

Начин образовања и функционисања управних округа регулисан је Законом о државној управи (“Службени гласник РС”, број 79/05) и Уредбом о управним окрузима (Службени гласник РС”, број 16/06). У Републици Србији има 29 управних округа, који су образовани ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе.

У управном округу, органи државне управе могу да врше следеће послове:
- да решавају у управним стварима у првом степену;
- да врше надзор над радом ималаца јавних овлашћења и
- да врше инспекцијски надзор.

Управним округом руководи начелник округа, а за стручну и техничку потпору начелнику као и за послове заједничке свим окружним подручним јединицама, задужена је стручна служба округа.

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©