Туристичка инспекција

Одељење туристичке инспекције са седиштем у Зрењанину

 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Београд, Булевар краља Александра 15.
Одељење туристичке инспекције са седиштем у Новом Саду
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

Надлежности туристичке инспекције:
1. врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа којима се уређује област туризма и угоститељства и предузимање прописаних мера у вршењу надзора;
2. инспекцијски надзор туристички инспектори врше по службеној дужности:
-    у виду сталног надзора над радом правних и физичких лица која корисницима пружају услуге из области туризма и угоститељства и то: делатност путничких, одн. туристичких агенција, делатност туристичких водича и аниматора, услуге изнајмљивања возила, угоститељску делатност пружања услуга смештаја, исхране и пића у угоститељским објектима, наплата боравишне таксе и др.
-   по пријавама грађана - корисника туристичких и угоститељских услуга које се односе на бесправан рад, неизвршење или неквалитетно извршење услуга и др. Пријаве грађана се примају путем телефона или у виду писмених представки. По пријавама се врши контрола комплетног пословања пријављеног субјекта, а не само предмета пријаве. О извршеној контроли и предузетим мерама подносилац пријаве се одмах обавештава, по правилу писаним путем.

Закони и прописи којима се уређује област туризма и угоститељства:

  • Закон о туризму,
  • Закон о јавним скијалиштима,
  • Закон о заштити потрошача,
  • Закон о приватним предузетницима,
  • Закон о оглашавању,
  • Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине,
  • Правилник о ближим условима опремања пословних просторија као и условима за лица која обављају послове туристичког посредовања,
  • Правилника о ближим условима и поступку за издавање и одузимање лиценце за обављање послова организовања туристичких путовања,
  • Правилник о разврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката и др.


Напомена: С обзиром да Средњобанатски управни округ у Зрењанину нема више туристичког инспектора обратите се Стручној служби Округа на тел. 023/530-295 или директно Одељењу у Новом Саду на тел. 021/520-922

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

 

 

| Средњобанатски управни округ Зрењанин, Трг слободе 10 тел: 023/530-295. |   *** Услови коришћења *** |. Commission Junction Review. Средњобанатски управни округ

©